میز جلو مبلی

میز جلو مبلی مدل 62 یک میز دو طبقه بسبارشیک وبا قیمت اقتصادی بسیارمناسب میباشد این میزجلو مبلی مدل 620 در ادارات دولتی وشرکتها وموسسات برای پذیرایی از مهمان در جلوی مهمان قرار میگیرد وهم چنین در اطراف آن 4 عدد صندلی کنفرانس میتوان قرار داد. میز جلو مبلی مدل 620بنابر سفارش مشتری در طرح ها ورنگهای مختلف تهیه وتولید میشود  

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی