صندلی دانشجویی

طراحی صحیح و استاندارد صندلی دانشجویی متناسب با خصوصیات آنتروپومتریکی محصلین جهت ایجاد عادت صحیح

نشستن و گرفتن وضعیت بدنی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نسبت دانشجو با میزو صندلی دانشجویی

دانش آموز وقتی که بر روی صندلی دانشجویی مینشیند باید نسبتی خاص بین وی و میزو صندلی دانشجویی رعایت شود که به شرح زیر میباشد

• کف پاها صاف بر روی زمین قرار گیرد
• فضای بین پشت پاها و لبه جلویی نشستگاه صندلی پلاستیکی محصلی وجود داشته باشد.
• هیچ گونه فشاری از طرف قسمت جلوی سطح نشستگاه به سطح خلفی ران وارد نیاید.
• فضایی بین سطح بالایی ران و سطح زیرین میز برای حرکت آزادانه وجود داشته باشد.
• آرنجها هنگانی که باز و عمودی است تقریباً در ارتفاع سطح رویی میز قرار گیرد.
• تکیه‌گاهی مستحکم در ناحیه کمری و زیر تیغه‌های شانه وجود داشته باشد.
• فضایی کافی بین تکیه‌گاه پشت و سطح نشستگاه برای حصول اطمینان از حرکت آزادانه کفل موجود باشد.
دانش‌آموزان در هنگام نشستن وضعیتهای بدنی متفاوتی به خود می‌گیرند. ارزیابی تناسب خوب و صحیح مستلزم این است که هدف معیار توضیح داده شده در شکل رعایت شوند.

دانش‌آموزان در وضعیتهای نشسته و ایستاده استاندارد اندازه‌گیری شدند. ابعاد بدن دانش‌آموزان در حالی که لباس سبک بر تن داشتند و بدون کفش اندازه‌گیری شد.

تجهیزات مورد استفاده:

وسایل آنتروپومتری مورد استفاده شامل:

۱) دو عدد پانل ایستاده عمود بر هم ۱m*1m که روی کفه‌ای افقی کار گذاشته شده بود.
۲) صندلی با نشستگاه متغیر و قابل تنظیم.
۳) کولیس به طول ۱m و با دو فک متحرک ۳۵cm که از آلومینویم ساخته شده بود.
۴) گونیا
۵) ترازوی وزن تا ۱۳۰kg
۶) منضمات وسایل فوق

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی